INFORMACJA o RODO

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2018r. zasady ochrony danych osobowych regulowane są przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO”).

W związku z powyższym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę STAL-ROL Michno oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STAL-ROL Michno Spółka Jawna z siedzibą w Czarnej 459, 37-125 Czarna, NIP: 8151629585, REGON: 691740434, KRS: 0000151694.

2. Kategorie gromadzonych danych obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane firmy reprezentowanego podmiotu, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

3. Państwa dane osobowe pozyskujemy i przetwarzamy w celach:
– zawierania i i wykonania łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług,
– rozpatrywania skarg i reklamacji,
– archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur, dokumentów księgowych,
– ochrony praw STAL-ROL Michno w prawnie uzasadnionych okolicznościach, zwłaszcza w celu dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych,
– działalności marketingowej własnych usług i produktów, również poprzez komunikację elektroniczną na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody,

– weryfikacji wiarygodności płatniczej kontrahenta przy ustalaniu limitu kupieckiego, w celu zabezpieczenia wymaganych należności.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:
– uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa (np.: Urząd Skarbowy, Policja, Sąd),
– przetwarzające Państwa dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą).

5. Państwa dane zobowiązani jesteśmy przechowywać wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa lub przez czas konieczny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone. Są to w szczególności:
– dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
– dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
– dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
a. zgody – do czasu jej wycofania,
b. prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

10. Aby uzyskać informacje o swoich danych osobowych skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail biuro.czarna@stal-rol.pl lub poprzez tradycyjną korespondencję na adres STAL-ROL Michno Sp. J., Czarna 459, 37-125 Czarna.